สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เทศกาลผลไม้ของดีจังหวัดระยอง
 

เทศกาลผลไม้ของดีจังหวัดระยอง
               เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอแกลง เป็นประธานเปิดงาน “ เทศกาลผลไม้ และ ของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2557 ” วัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นและเป็นการยกระดับความสำคัญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว บรรเทาปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ เพิ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรกรของอำเภอแกลงให้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน พร้อมผู้มีเกียรติให้การสนับสนุนประกอบด้วย นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผอ.สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ นายสิน กุมภะ อดีต ผู้ช่วย รมต.กระทรวงพาณิชย์ นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ดำเนินการจัดทำเวที พิธีเปิดงานและขบวนรถผลไม้พร้อมกรรมการตัดสินกิจกรรมทุกกิจกรรมพร้อมการแสดงบนเวที การจัดงานดังกล่าว มีขึ้นระหว่าง วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2557 ณ ตลาดกลางผลไม้เขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
          
           การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๗๙ รางวัล นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดคุณสมบัติว่าผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นผลงานดีเด่นที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ทั้งนี้ รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปดังกล่าวต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอรางวัลให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ จำนวน ๑๘๗ รางวัล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘๗ รางวัล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๓๖ รางวัล สำนักงาน กศน. ๖๑ รางวัล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓ รางวัล ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ๔ ข้อ คือ ๑) ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล ๒) ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓) มีหลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน และ ๔) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานชัดเจน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบดังกล่าวและได้เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปพิจารณาผลงานเทียบเคียง และพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณา และเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและ ระบบริหารงานบุคคล ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ กรณีรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๗๙ รางวัล ได้แก่ ๑. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ๒. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง” ๓. รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๔. รางวัลชนะเลิศวิจัยระดับยอดเยี่ยม โครงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ ๕. รางวัลเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ๖. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ๗. รางวัลชนะเลิศ ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ (MASTER SUPERVISORS) ๘. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาระดับชาติ ๙. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ๑๐. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยเจ้าเวหาทีวีไทย : Young pilot TV Thai” ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๑๑. รางวัลชนะเลิศโครงการดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ๑๒. สถานศึกษาระดับดีเด่นด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑๓. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีชนะเลิศโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ๑๔. รางวัลห้องสมุดดีเด่น ๑๕. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเพลงบอกเยาวชนโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ๑๖. รางวัลชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ โล่รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๗. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันระพี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ๑๘. โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย: ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๘.๑) รางวัลที่ ๑ ประกวดมารยาทไทย ๑๘.๒) รางวัลที่ ๑ การแข่งขันอ่านฟังเสียง ๑๙. รางวัลที่ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ ๒๐. รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ๒๑. รางวัลที่ ๑ ระดับประเทศการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ๒๒. รางวัลที่ชนะเลิศโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Conpetion : YSC) ๒๓. รางวัลชนะเลิศการประกวด กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG ๒๔. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองหรือเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ๒๕. ผู้ให้การสนับสนุนยุวกาชาดดีเด่น ๒๖. วัฒนคุณาธร ๒๗. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันภาษาจีน เพชรยอดมงกุฎ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒๘. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีเยี่ยมเหรียญทอง ๒๙. รางวัลชนะเลิศ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ๓๐. รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นกล้าพลังงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกเขียว” ระดับประเทศ (Energy Innovation For Green Globe) ๓๑. รางวัลอันดับ ๑ การแข่งขัน Soichiro Honda Cup ประเภท New Challenge ๓๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะนักศึกษา (T-TEP) T-TEP Student Skill Contest ๓๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) หรือ NT สูงกว่าระดับประเทศ ๓๔. รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการจัดการศึกษาแห่งชาติ (Best Practices) (รางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ) ๓๕. รางวัลยอดเยี่ยมสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน (Thailand Go Green) ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๖. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า” ๓๗. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนแห่งชาติระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๘. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ (Thailand Mathematics Contest) (การแข่งขันในรอบพิเศษ) ๓๙. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ๔๐. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประเทศไทย (WRO : World Robot Olympaid) ๔๑. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ๔๒. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ๔๓. รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ๔๔. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ๔๕. รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) ๔๖. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ๔๗. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ๔๘. รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๔๙. ครูต้นแบบ ๕๐. การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ๕๑. รางวัลต้นแบบสภานักเรียน ๕๒. รางวัลการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ๕๒.๑) หน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่นระดับชาติ ๕๒.๒) สมาชิกองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับชาติ ๕๒.๓) การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ๕๒.๔) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๕๓. รางวัลองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ๕๓.๑) สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น ระดับชาติ ๕๓.๒) การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ๕๓.๓) การสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ๕๔. รางวัลชนะเลิศโล่รางวัลพระราชทาน ภปร. การประกวดโคมแขวน - ประเภทดอกไม้สด - ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ๕๕. รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายวันประมงแห่งชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๕๖. รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕๗. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ "เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ" ๕๘. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรม ระดับประเทศ ๕๙. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ๖๐. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ๖๑. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Eco Challenge (ออกแบบ สร้าง และพัฒนายานยนต์ เพื่อประหยัด พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) ๖๒. รางวัลที่ ๑ นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ๖๓. International Exhibition of Inventions of Geneva ๖๔. รางวัลชนะเลิศสูงสุดการประกวดออกแบบผ้า Chaina World Fashion Design Contest ๖๕. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน TOA The King of Wood ๖๖. รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ๖๗. รางวัลชนะเลิศโครงการความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ (ภายใต้โครงการฝ้ายทอใจ) ๖๘. ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๖๙. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ๗๐. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ ๗๑. การคัดเลือกภาคีเครือข่าย/ศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ระดับประเทศที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ระดับประเทศ ประเภทศูนย์การเรียนชุมชน หรือ กศน.ตำบล/แขวง ๗๒. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฟุตซอล ๗๓. รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา ระดับประเทศ ๗๔. รางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI) ๗๕. งานประกวดโครงการแกะสลักผลไม้ผสานงาน ใบตอง และดอกไม้สดรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗๖. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia ๗๗. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ (Honor Awards) งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ๗๘. Seoul International Invention Fair (SIIF) (รางวัลเหรียญทองการประกวดและจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์) ๗๙. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเยี่ยม (Invention Award)กรณีรับรองสายงานเพิ่มเติม สำหรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ.รับรองไปแล้ว ได้แก่ ๑. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบันและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รับรองสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพิ่มเติม ๒. รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ “รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ของกระทรวงสาธารณสุข” รับรองสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพิ่มเติม กรณีรับรองส่วนราชการเพิ่มเติม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ.รับรองไปแล้ว ได้แก่ ๑. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ๒. โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม (รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑) เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารางวัลที่ ก.ค.ศ. ได้รับรองแล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่วนราชการเสนอรายชื่อมาให้ ก.ค.ศ. พิจารณา จำนวน ๑,๗๘๕ ราย ซึ่งขณะนี้ได้พิจารณาคุณสมบัติฯ ไปแล้ว จำนวน ๓๙๐ ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน จำนวน ๘๐ ราย (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗๑ ราย และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๙ ราย) โดยกรรมการจะต้องไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทำการแทน ก.ค.ศ.) พิจารณา และจะประกาศรายชื่อและผลงานลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. (www.otepc.go.th) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ส่วนคำขอที่เหลืออยู่ จำนวน ๑,๓๙๕ รายสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เร่งดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอมา และเสนอให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ พิจารณาทุกเดือน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากมีผู้ขอรับการประเมินที่อยู่ระหว่างการพิจารณามีจำนวนมาก สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้เร่งดำเนินการพิจารณาให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว ที่มาของข่าว : สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 61 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 30831 ครั้ง Your IP Address is 34.228.38.35
          
 

คิดถึงจึงมาเยือนบ้านเรา... ฮิ

          57 สพป สกลนคร เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป. ระยอง เขต 2 นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 72 คน พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีผลการสอบโอเน็ทสูง จำนวน 20 คน รวม 92 คน ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 เรื่องการบริหารงานการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 พร้อมชื่นชมด้านการบริหารงาน สามารถแบ่งงานอย่างชัดเจนพร้อมจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์สวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่อย่างครบถ้วนนับเป็นแบบอย่าง ในการจัดสำนักงานได้อย่างดีเยี่ยม

 
           ศึกษาดูงาน นายทินกร พูลพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย รองผอ.สพป.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากร จำนวน 32 คน เยี่ยมชม สพป.ระยอง เขต 2 โดยมี ดร.วัลลภ รองพลและ นายประจิม มงคลสุข พร้อมคณะบุคลากร ยินดีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการวางแผนและการประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
           ใช้คะแนนโอเน็ตชี้ชะตา "อยู่-ไป" รร.ขนาดเล็ก สพฐ.เสนอแผนความอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็ก ชี้ต้องมี 3 คุณลักษณะ สะอาด-คะแนนโอเน็ตชั้น ป.6 เพิ่มกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 4% แถมมีโครงการเด่นประจำตัว นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชุมชน ครั้งที่ 2/2557 โดยมีนางสิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ เป็นประธาน ที่ผ่านมาการประชุมมีแผนร่างนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ รร.ขนาดเล็ก การศึกษาทางเลือก และโรงเรียนของชุมชน ที่ทำร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคใต้พิเศษ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ นำโรงเรียนขนาดเล็กในภูมิภาคของตนเองมานำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (Best Practice) ดังนี้ 1.ภาคเหนือ 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านโฮ่ง 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โรง คือ โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ จ.นครราชสีมา และโรงเรียนบ้านดงกลาง จ.ขอนแก่น 3.ภาคกลาง 2 โรง คือ โรงเรียนลำโป่งเพชร จ.ลพบุรี โรงเรียนวัดท่าสามัคคี จ.อ่างทอง 4.ภาคใต้ 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ จ.ภูเก็ต และ 5.เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ คือ โรงเรียนวัดมหิงษาราม จ.ปัตตานี นายกมลกล่าวต่อว่า จากรูปแบบโรงเรียนขนาดเล็กตัวอย่างทั้ง 5 ภูมิภาค พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่ดี มีคุณภาพ จะต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการคือ 1.มีภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น 2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ต้องเพิ่มขึ้น 3.แต่ละโรงเรียนต้องมีรูปแบบที่เป็นจุดเด่น อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดว่า จะนำรูปแบบนี้ไปเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศใช้พัฒนาในอนาคต และจะจัดประกวดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนวัตกรรมเป็นเลิศ เพื่อนำร่องพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนที่ยั่งยืน โดยจะมีรางวัลให้ทั้งระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกนั้น อาทิ เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (เอ็นที) ชั้น ป.3 และคะแนนโอเน็ต ชั้น ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 55 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เป็นต้น ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3867-1180 , 0-3867-8224 โทรสาร : 0-3867-2516
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 23 เมษายน 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า